• +(66) 2-1085945
  • sckce2013@gmail.com
  • จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00, อาทิตย์ - ปิด

ปรับปรุง Renovate


ปรับปรุง Renovate แก้ปัญหาต่างๆของอาคาร โรงงาน ซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้างอาคารเก่าRepair Structur ให้กลับมาใช้ได้ในสภาพเดิม อาคารที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง เปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้อาคาร