• +(66) 2-1085945
  • sckce2013@gmail.com
  • จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00, อาทิตย์ - ปิด

ก่อสร้างอาคาร


ก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง คลังสินค้าต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญด้านการก่อสร้าง การก่อสร้างแบบ Pre Engineering Building (PEB) การก่อสร้างระบบ Precast Concrete ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป  concrete Fast Setting รวมถึงการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม